Công tác huấn luyện an toàn lao động và những chú ý

Đối với các đơn vị sử dụng lao động với số lượng nhiều hoặc ít tùy từng quy mô hoạt động thì một trong những việc quan trọng mà họ cần phải thực hiện khi tuyển dụng lao động đó là tổ chức công tác huấn luyện an toàn lao động. Về cơ bản thì đây là một trong những điều có vai trò quan trọng và là yếu tố bắt buộc đối với người lao động. Hãy cùng nghiên cứu thêm về công tác huấn luyện yếu tố này trong bài viết dưới đây nhé.
 
Các thông tin có liên quan
Đối tượng của các khóa huấn luyện này bao gồm tào bộ các lao động đang hoạt động tại đơn vị doanh nghiệp và cả các cơ quan chức năng của nhà nước. Như vậy không chỉ những người lao động trực tiếp làm việc với máy móc hoặc tương tự mới phải tiến hành học an toàn lao động mà ngay cả những người làm công tác quản lý như giám đốc hoặc trưởng phòng… cũng cần phải tham gia khóa học này.
Về nội dung của khóa huấn luyện, vì các đối tượng học tập được chia ra thành các nhóm đối tượng khác nhau và cụ thể là ba nhóm đối tượng nên các kiến thức được đào tạo cho từng nhóm cũng có nhiều khác biệt mặc dù điểm chung vẫn là việc giúp cho người học có được các kiến thức về vấn đề vệ sinh an toàn lao động. Chính bởi điều này cho nên, nếu bạn đang ở chức vụ gì trong doanh nghiệp thì hãy tìm hiểu thêm thông tin về khóa đào tạo an toàn lao động mà mình phải tham dự để có được những kiến thức cần thiết.
Về thời gian và tài liệu có liên quan đến khóa huấn luyện, thời gian cho các nhóm đối tượng bao gồm cả thời gian đào tạo và thời gian kiểm tra các kiến thức cũng có sự khác biệt giữa các nhóm đối tượng nhưng thường thì chỉ dưới 48h cho cả ba nhóm. Tài liệu cũng được tiến hành biên soạn phù hợp cho từng nhóm đối tượng và được cơ quan có thẩm quyền biên soạn.
 
Thông tin về chứng chỉ chứng nhận
Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện an toàn lao động thì những đối tượng đã tham dự khóa học sẽ được cấp các chứng chỉ để chứng nhận mình đã có đủ kiến thức với vấn đề vệ sinh an toàn lao động. 
Với các nhóm khác nhau thì chứng chỉ cũng có sự khác biệt song thời gian chứng nhận, thời hạn chứng chỉ có giá trị và hiệu lực và nhiều vấn đề khác có liên quan là có sự tương đồng giữa các nhóm đối tượng. Đơn vị cung cấp và cấp chứng chỉ chứng nhận khả năng an toàn lao động sẽ phải chịu trách nhiệm về những chứng chỉ này.
Xem bài viết trước: http://sukienthethaotrongnuoc.com/dao-tao-ve-an-toan-lao-dong-va-nhung-dieu-can-quan-tam/